Regulamin

RadioNova. REGULAMIN KSZTAŁCENIA 

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług w zakresie szkoleń organizowanych przez RadioNova.

A) SPOSÓB ORGANIZACJI KURSU SZKOLENIOWEGO.

Organizatorem kursów i szkoleń jest RadioNova Krzysztof Piłat z siedzibą w Warszawie. Osobą prowadzącą jest Krzysztof Piłat, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z miejscem wykonywania działalności: Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP 8172037364.

Siedziba nie stanowi centrum szkoleniowego. Na potrzeby danego kursu wynajmowane jest odpowiednio przystosowane pomieszczenie konferencyjne.

Organizator prowadzi szkolenia w formie kursu medycznego, na który składają się wykłady oraz warsztaty praktyczne z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej.

Szkolenia mają charakter interaktywny, tj. po części wykładowej lub w jej trakcie istnieje możliwość zadawania pytań i dyskusji.

Organizator zapewnia odpowiednie wyposażenie sal szkoleniowych w umeblowanie, urządzenia i środki dydaktyczne dostosowane do rodzaju i tematyki prowadzonego kursu lub szkolenia.

Materiały chronione prawami autorskimi. Zabronione jest bez pisemnej zgody organizatora kopiowanie materiałów szkoleniowych, zmienianie struktury lub modyfikowanie, a także udostępnianie osobom trzecim.

Organizator przewiduje możliwość udostępnienia części wykładowej w formie video na pen-drive lub on-line.

B) ZASADY I SPOSÓB NABORU UCZESTNIKÓW KURSU SZKOLENIOWEGO.

Informacje o szkoleniach publikowane są w Internecie na stronie www.radionova.pl, są rozsyłane pod adresy z własnej bazy danych (po wcześniejszym wyrażeniu zgody) oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.

Zgłoszenia przyjmowane są online poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego oraz e-mail.

W przypadku dużego zainteresowania przekraczającego warunki lokalowe i organizacyjne, otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat). Kolejne osoby z listy rezerwowej o zwolnionym miejscu na liście głównej są niezwłocznie informowane przez organizatora.

Dokonana przez Uczestnika rejestracja traktowana jest, jako zawarcie umowy o zorganizowanie przez firmę RadioNova udziału w kursie medycznym.

Osoba dokonująca takiej rejestracji czyni to w imieniu swoim. Osoba ta przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rejestracji

Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z udziału w danym kursie. Oświadczenie o rezygnacji Uczestnik w imieniu swoim jest zobowiązany dokonać w formie pisemnej (drogą elektroniczną lub listem). Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpłynięcia do biura firmy RadioNova.

Brak pisemnej rezygnacji organizator traktuje jako podtrzymanie rejestracji.

Brak pisemnej rezygnacji i brak wpłaty w wyznaczonym terminie organizator traktuje jako podtrzymanie rejestracji  z odroczonym terminem płatności. 

RadioNova zastrzega sobie prawo do odwołania kursu jeżeli:

– wymagana lub określona przez Radionova liczba uczestników nie zostanie osiągnięta

– nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej.

C) WZÓR KARTY PRZEBIEGU KURSU SZKOLENIOWEGO.

Każdego dnia kursu uczestnicy są zobowiązani do podpisania listy obecności, potwierdzającej udział w kursie.

Każdego dnia prowadzący są zobowiązani do podpisania listy potwierdzających przeprowadzenie wykładów i warsztatów w Karcie przeprowadzonych zajęć.

W Karcie przeprowadzonych zajęć znajduje się informacja o dacie, godzinie rozpoczęcia i zakończenia danej aktywności, liczba godzin danej aktywności, imię i nazwisko prowadzącego, miejsce na podpis prowadzącego.

D) PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KURSU SZKOLENIOWEGO.

Dostęp do kursów jest nieograniczony,uczestnictwie w szkoleniu decyduje zgłoszenie przyjęte przez organizatora i potwierdzone w odpowiednim terminie wpłatą od uczestnika.

Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się bezpośrednio przed szkoleniem, na wydzielonym stanowisku recepcji kursu.

Miejsca na sali wykładowej nie są numerowane.

Podczas szkolenia wykładowego uczestnik otrzymuje materiały biurowe do prowadzenia własnych notatek

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz fakturę za wniesioną opłatę.

Uczestnik w trakcie kursu ma prawo do korzystania z przewidzianych aktywności oraz swobodnego zadawania pytań prowadzącym.

RadioNova zobowiązuje się zrealizować  świadczenie usług szkoleniowych z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.

E) ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKŁADOWCÓW I INNYCH PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA TEORETYCZNE I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE.

Wykładowca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do upublicznienia materiały szkoleniowe (lub ich modyfikacje).

Wykładowca jest zobowiązany do dotrzymywania warunków ustaleń szczegółowych z organizatorem, a pośrednio z uczestnikami.

Wykładowca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, ażeby szkolenie oparte było na aktualnych osiągnięciach i postępach medycyny, a także praw autorskich do przedstawianych materiałów.

Wykładowca oraz treść szkolenia, a także organizator podlegają ocenie w pisemnej dobrowolnej ankiecie wypełnianej przez uczestników .

Wykładowca oraz treść szkolenia podlegają obserwacji i ocenie kierownika naukowego.

F) SPOSÓB SPRAWDZANIA NABYTEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH.

Kursy przewidują formalny sposób indywidualnego sprawdzania nabytej wiedzy poprzez przeprowadzenie testu wewnętrznego w formie testu jednokrotnego wyboru na końcu szkolenia.

Zestaw pytań egzaminacyjnych jest układany przez kierownika naukowego szkolenia.

Poprawnie udzielenie odpowiedzi na co najmniej 70% pytań jest równoznaczne adekwatnym przyswojeniem materiału, aby wynik uznać za pozytywny.

Każdy z kursantów który zaliczy test otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa zgodny z Wzorem dokumentu poświadczającego udział lekarza w szkoleniu medycznym.

G) SPOSÓB OCENY ORGANIZACJI I PRZEBIEGU KURSU SZKOLENIOWEGO PRZEZ UCZESTNIKÓW.

Po zakończeniu testu sprawdzającego każdy z uczestników może dobrowolnie wypełnić ankietę dotyczącą oceny organizacji i przebiegu każdej fazy kursu, w tym każdego z prowadzących.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest RadioNova Krzysztof Piłat z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda 18. 

Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.